Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Siódmy numer półrocznika „Ekonomia Społeczna”
2013-08-27

W imieniu Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zapraszamy do lektury siódmego numeru półrocznika „Ekonomia Społeczna”

Celem publikacji jest upowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej. Prezentowany periodyk jest udostępniany bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/ZSWES_pol_es7.pdf.

Siódmy numer półrocznika zawiera teksty, które omawiają ważne tematy z zakresu ekonomii społecznej, pokazujące, w kolejnej już odsłonie, wielość i różnorodność zjawisk i procesów zachodzących w tym obszarze.

Numer otwiera artykuł W. Goleńskiego pt. „Polityka społeczna i ekonomia społeczna. Kilka uwag o sprawiedliwości społecznej”. Autor analizuje wspólne podstawy aksjologiczne dla sfery polityki społecznej oraz ekonomii społecznej. Takie podejście nie jest typowe, jak słusznie zauważa Autor, bowiem w polskiej literaturze przedmiotu dominującym nurtem jest opis uwzględniający aspekty funkcjonalne, czy też pragmatyczne. Centralnym elementem rozważań uczynił on sprawiedliwość społeczną, zdefiniowaną przez pryzmat trzech innych wartości – równości, wolności oraz wartości kolektywnych. Autor dostrzega konieczność kształtowania podstaw aksjologicznych polityki społecznej i ekonomii społecznej nie tylko w sferze teoretycznej, ale też w warstwie aplikacyjnej.

M. Płonka w artykule „Społeczna wartość dodana towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce – aspekty teoretyczne i praktyczne” podjęła trud teoretycznej identyfikacji i praktycznej weryfikacji społecznej wartości dodanej realizowanej przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (TUW) w Polsce. Zarówno funkcjonowanie TUW, jak i metoda społecznej wartości dodanej nie były dotychczas bardzo szeroko opisywane w polskiej literaturze przedmiotu. Z tego też względu z uznaniem trzeba spojrzeć na tekst, który łączy oba te zagadnienia.

Problematyką spółdzielczości zajęła się w siódmym numerze pisma Z. Chyra-Rolicz. W artykule pt. „Spółdzielczość jako element społecznej gospodarki rynkowej. Wspieranie inicjatyw założycielskich” przedstawiono rolę organizacji spółdzielczych w tworzeniu ekonomii społecznej w okresie transformacji ustrojowej – w aspekcie teoretycznym i praktycznym. Lektura tekstu, będącego swoistego rodzaju inwentaryzacją działań środowiska spółdzielczego w zakresie rozwijania ekonomii społecznej, pokazuje, jak wiele udało się w Polsce przez ostatnie lata osiągnąć w tej sferze.

Wspierając rozwój polskiej ekonomii społecznej, nie można zapominać o poszukiwaniu inspiracji w innych krajach.  A. Steiner i S. Steinerowska w artykule pt. „Przedsiębiorstwa społeczne w Wielkiej Brytanii – potencjał i możliwości działania” przybliżają specyfikę brytyjskich uwarunkowań politycznych oraz ograniczeń związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw społecznych w tym kraju. Ponadto artykuł prezentuje wyzwania, przed którymi stoją przedsiębiorstwa społeczne na terenie Wielkiej Brytanii oraz nawiązuje do empirycznych wyników jednego z projektów Unii Europejskiej. Z kolei W. Duranowski omawia interesujące przedsięwzięcia w zakresu ekonomii społecznej podejmowane na kontynencie południowoamerykańskim. W artykule pt. „Bolsa Família – innowacyjna metoda walki z wykluczeniem społecznym w Brazylii” autor przedstawia struktury, mechanizmy działania i zasady programu Bolsa Família, uwzględniając szerszy kontekst programów społecznych realizowanych przez Brazylię w ramach priorytetu władz kraju – osiągnięcia Milenijnego Celu Rozwoju ONZ nr 1 (tj. eliminacji głodu oraz skrajnego ubóstwa na terenie całego kraju do 2015 r.).

Unia Europejska ogłosiła 2012 rok Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, a dla ekonomii społecznej problematyka starzenia się, aktywizacji starszych osób (w tym zawodowej), solidarności i współpracy międzypokoleniowej zawsze była i jest sprawą ważną. J. Perek-Białas w artykule zatytułowanym „Starzenie się ludności – wyzwanie dla podmiotów ekonomii społecznej” pokazuje, które rodzaje usług dedykowanych osobom starszym mogą stać się przedmiotem działania podmiotów ekonomii społecznej. Autorka dostrzega zatem, że zarówno w przypadku podmiotów ekonomii społecznej, jak i osób starszych logiką, którą powinny one wspólnie przyjąć jest perspektywa „dawcy” i „biorcy”. To kapitalna konstatacja, pokazująca ważkość współdziałania, ale i współodpowiedzialności za rozwiązywanie istotnych kwestii społecznych w ramach ekonomii społecznej.

 
Dział Inicjatywy otwiera tekst  R. Okraski pt. „Przeszłość dla (lepszej) przyszłości”. Autor omawia znaczenie i dorobek polskiego ruchu spółdzielczego dla podejmowanych aktualnie inicjatyw z zakresu gospodarki społecznej.

J. Stryczek w tekście pt. „Co to jest odpowiedzialny biznes?” podejmuje próbę syntetycznej oceny społecznie odpowiedzialnego biznesu. Szansę dla odpowiedzialnego biznesu i społecznie odpowiedzialnego biznesu dostrzega autor w spójnej strategii współpracy i porozumienia z ludźmi, którym firma pomaga i za tę pomoc jest wynagradzana.

A. Niemkiewicz i A. Mróz opisują działalność Pomorskiego Funduszu Młodzieżowego, który w praktyce realizuje innowacyjny model edukacji młodzieży w zakresie ekonomii społecznej.

Z kolei M. Bohdziewicz-Lulewicz oraz D. Kobylec prezentują założenia i cele Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej projektowanego, w ramach wspólnych działań Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych i Urzędu Miasta Krakowa, dla Gminy Miejskiej Kraków.

Dział Inicjatywy zamyka praktyka opisana przez B. Kordulę, w której omówiono sposób wykorzystania narzędzi ekonomii społecznej przez  Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

 

W dziale Recenzje publikacji E. Bogacz-Wojtanowska dokonała oceny książki W. Czemiel-Grzybowskiej pt. „Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym w procesie konwergencji”.

 

W bibliotece tekstów klasycznych zamieszczono tłumaczenie pracy „Konceptualizacja kapitału społecznego w przedsiębiorstwie społecznym”, autorstwa M. Bulla, R.J. Ridleya-Duffa, D. Fostera, P. Seanor.
 

Półrocznik jest wydawany przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w projekcie „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Redakcja zaprasza potencjalnych Autorów – przedstawicieli środowiska naukowego, ekspertów i praktyków – do współpracy. Szczegóły dotyczące zasad nadsyłania tekstów znajdują się w zakładce Wskazówki dla Autorów. Przyjmowane są także teksty stanowiące komentarz do dotychczas prezentowanych na łamach czasopisma zagadnień.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wersji tradycyjnej publikacji prosimy o kontakt z redakcją (e-mail: redakcjaes@uek.krakow.pl, tel. (12) 293 75 60).

 

Siódmy numer półrocznika  „Ekonomia Społeczna" w wersji PDF do pobrania TUTAJ

Oceń siódmy numer Półrocznika "Ekonomia społeczna" - ankieta do pobrania TUTAJ

 

Pliki do pobrania