Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Małe Wielkie Zmiany: II tura naboru zgłoszeń - ogłoszenie o naborze
2017-01-04
Szansa dla ludzi z inicjatywą - ogłaszamy II turę naboru do Inkubatora Małe Wielkie Zmiany.
W naszym projekcie chcemy znaleźć rozwiązania, które w lepszy sposób pomogą osobom oddalonym od rynku pracy. Innowatorom zapewniamy wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe. Skorzystaj z okazji i dołącz do nas, przysyłając swoje zgłoszenie.
Chcemy połączyć siły z instytucjami oraz ludźmi świadomymi problemów na rynku pracy i gotowymi zaangażować się na rzecz integracji zawodowej osób, które doświadczają szczególnych trudności w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia. Czekamy na Twoje zgłoszenie!

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają granty na półroczne testy innowacyjnych rozwiązań. Średnia wysokość grantu to 43 tys. zł, a maksymalna to 100 tys. zł.

Formularze zgłoszeniowe

Zgłoszenia do Inkubatora przyjmujemy w czterech turach. Nabór w ramach drugiej tury oficjalnie rozpoczynamy w dniu 4 stycznia 2017 r. Zapraszamy do przesyłania formularzy zgłoszeniowych, które pozwolą nam Was lepiej poznać. Formularze zawierają instrukcje i podpowiedzi, które ułatwiają ich wypełnienie.

1. Kto może wziąć udział w naborze?

Zgłoszenia przyjmujemy zarówno od osób fizycznych, jak i osób prawnych czy grup nieformalnych. Każdy innowator może przesłać w jednej turze jedno zgłoszenie.

2. Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu formularza?

Nawet najciekawsze zgłoszenie musi najpierw spełnić wszystkie formalne wymogi, aby zostało dopuszczone do oceny merytorycznej. Należy zwrócić uwagę na to, żeby wszystkie pola zostały uzupełnione, formularz był wypełniony czytelnie i nie zabrakło podpisów ani parafek. Przy wprowadzaniu treści obowiązują podane przy konkretnych polach limity słów. Treści poza tymi limitami nie będą brane pod uwagę przy ocenie. W poprawnym wypełnieniu formularza pomogą zawarte w nim instrukcja i podpowiedzi.

Podczas oceny merytorycznej kluczowe znaczenie będzie miała jakość opisu wybranego problemu osób oddalonych od rynku pracy. Ocenie będzie podlegać spójność opisu, znajomość opisywanej problematyki i trafność przedstawionych wniosków. W dalszej kolejności analizowana będzie motywacja innowatora do rozwiązania problemu, a także jego dotychczasowy dorobek, rezultaty społeczne dotychczas wdrożonych przedsięwzięć, jak również umiejętność pozyskiwania partnerów do działań.

3. Jak, gdzie i kiedy przesłać formularz?

Formularz należy dostarczyć zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Obie wersje muszą być jednobrzmiące.

Wersja elektroniczna
Formularz należy wysłać w wersji elektronicznej pod adres tadeusz.mirski@spoldzielnie.org do dnia 5 lutego 2017 r. do godziny 23:59. Na tym etapie należy przesłać wypełniony formularz w formie dokumentu tekstowego (np. przygotowanego w programie Word) bez konieczności skanowania podpisów zgłoszeniodawcy lub osób reprezentujących podmiot.

Wersja papierowa
Podpisany formularz w wersji papierowej należy dostarczyć w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia wysłania formularza elektronicznego pod następujący adres:
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
ul. Górecka 115/1
61-475 Poznań
Można wysłać go pocztą lub dostarczyć osobiście, przy czym decyduje data wpłynięcia formularza pod wskazany wyżej adres. Przy drukowaniu formularza należy zwrócić uwagę, żeby znaki znajdujące się w nagłówku i stopce były wydrukowane w całości i czytelnie.

4. Co się stanie po przesłaniu formularza?

Formularze będą na bieżąco sprawdzane pod kątem spełnienia wymogów formalnych. W przypadku uchybień innowator zostanie poproszony o ich poprawienie. Ostateczne wyniki oceny formalnej zostaną opublikowane na stronie www.spoldzielnie.org. Zgłoszenia, które przejdą ją pozytywnie, zostaną poddane ocenie merytorycznej. W efekcie około 30 wybranych innowatorów zostanie zaproszonych do etapu rozmów rekrutacyjnych z Komisją Oceny Innowacji. Te rozmowy zadecydują o zakwalifikowaniu 15 najlepszych zgłoszeń do Inkubatora Innowacji Społecznych.

5. Na czym będzie polegała rozmowa z Komisją?

Członkowie Komisji Oceny Innowacji przeprowadzą rozmowy ze zgłaszającymi się innowatorami na przełomie lutego i marca br.. Rozmowa trwa zwykle około 20 minut i przeprowadzana jest telefonicznie lub w formie wideokonferencji przez Skype. Celem rozmów jest lepsze poznanie innowatorów, ich doświadczeń, kreatywności, umiejętności organizacyjnych i motywacji. Na tym etapie dla Komisji najważniejszy będzie potencjał innowatorów do wdrażania nowych rozwiązań. Nie oczekujemy przedstawiania gotowych pomysłów – na ich opracowanie przyjdzie czas podczas współpracy innowatorów ze specjalistami Inkubatora. W efekcie w marcu powstaną listy rankingowe zgłoszeń. 15 innowatorów zostanie zaproszonych do dalszej współpracy, a kolejne osoby znajdą się na liście rezerwowej.

Chcesz wiedzieć więcej?

Wszystkie etapy projektu zostały rozpisane w zakładce Etapy i terminy.

W razie wątpliwości lub pytań zapraszamy do kontaktu:
Malwina Pokrywka, malwina@spoldzielnie.org
Tadeusz Mirski, tadeusz.mirski@spoldzielnie.org
tel. 61 887 11 66


Osoby, które nie mogą wziąć udziału w II turze naboru do Inkubatora, informujemy, że III nabór zostanie ogłoszony w lipcu 2017 r.

Procedury

Jak będzie przebiegać projekt? Jakie obowiązują w nim zasady? Zapoznaj się z "Procedurami dotyczącymi realizacji projektu grantowego Małe Wielkie Zmiany – sieć rozwoju innowacji społecznych".


Pliki do pobrania