Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Pracujemy nad skutecznością w zamówieniach publicznych
2017-07-27
W temacie „zamówień publicznych” jesteśmy od dłuższego czasu. Piszemy, omawiamy, konsultujemy i planujemy, realizując poświęcone tej dziedzinie projekty. Teraz zajmiemy się szkoleniami! Poznajcie nasz nowy projekt: Skuteczni w zamówieniach publicznych.
W ubiegłym roku, 28 lipca 2016 roku weszły w życie zmiany w PZP (ustawie Prawo zamówień publicznych). Rozszerzenie możliwości stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych wprowadziły dyrektywy unijne (Dyrektywa 2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE oraz Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE). Wśród zmian wprowadzono instytucję zamówień zastrzeżonych (tzw. klauzul zastrzeżonych), możliwości dzielenia zamówienia na części czy uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych. Więcej informacji o wprowadzonych zmianach znajdziecie tutaj 

Staramy się wspierać podmioty ekonomii społecznej w ubieganiu się o udział w zamówieniach publicznych. Wspieramy jednostki samorządu terytorialnego i przedstawicieli biznesu w zakresie uwzględniania aspektu społecznego w zamówieniach.
Stosowaniu klauzul społecznych w Polsce poświęcony był również raport NIK opublikowany w kwietniu 2017 roku. Wnioskiem płynącym z tego opracowania jest m.in. bardzo niski poziom stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Więcej informacji na temat raportu NIK tutaj 

Nasze Stowarzyszenie stale pracuje nad poprawą tej sytuacji. Realizujemy poświęcone zamówieniom społecznym projekty, wspominane już na naszej stronie: Społecznie przede wszystkim i Społecznie odpowiedzialny Wrocław oraz nowy projekt, którego jesteśmy partnerem, Skuteczni w zamówieniach publicznych.
 
Nowy projekt

Projekt  „Skuteczni w zamówieniach publicznych” jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa II. Efektywne polityki dla rynku pracy, gospodarki i edukacji) Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.
Projekt jest realizujemy wspólnie z Fundacją Merkury, Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (OCWIP) oraz Związkiem Lubuskich Organizacji Pozarządowych (ZLOP).Celem projektu jest wyposażenie pracowników PES, PS. w wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do ubiegania się o możliwość realizacji zamówień publicznych. W ramach działań projektowych przewidziane są szkolenia, doradztwo oraz konsultacje ze specjalistami. Teoretyczne i praktyczne wparcie w zakresie pisania ofert w ramach projektu jest świadczone przez każdego z partnerów projektu. Dla PES, PS z województwa wielkopolskiego wsparcie realizuje nasze Stowarzyszenie.

Planowanym rezultatem projektu będzie wzrost wiedzy i umiejętności pracowników PES i PS, a tym samym zwiększona częstotliwość ich ubiegania się o zamówienia publiczne. Zakładanym efektem będzie pozyskiwanie zamówień, a dzięki temu poprawa sytuacji ekonomicznej wymienionych podmiotów.       
 


Szczegółowych informacji o projekcie udzielają nasi specjaliści: