Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Społecznie przede wszystkim - podsumowanie
2019-03-13
28 lutego 2019 roku zakończyliśmy realizację projektu Społecznie przede wszystkim! Kilkaset godzin doradztwa, liczne spotkania i wizyty zagraniczne to tylko część realizowanych przez nas działań. Celem projektu była promocja rozwiązań w zakresie stosowania dodatkowych aspektów – przede wszystkim społecznych w procesie zlecania zamówień publicznych.
Analiza

Przeprowadziliśmy wnikliwe analizy dotyczące obszaru realizacji projektu, w tym możliwości adaptacji rozwiązania od partnera ponadnarodowego. To działanie pozwoliło nam na przygotowanie rozwiązań odpowiednich pod względem formalnym i organizacyjnym dla krajowych procedur zamówień publicznych.
Od początku, tj. analizy rozwiązań zagranicznych poprzez ich adaptację aż do wdrożenia przy realizacji Projektu pracowali specjaliści wielu dziedzin. Nasz zespół ekspercki stanowili prawnicy, specjaliści ds. zamówień publicznych, współpracy lokalnej oraz specjaliści ds. ekonomii społecznej.

Wypracowany model – produkt

Projekt zakładał poznanie, przetestowanie i wdrożenie rozwiązania zagranicznego w zakresie włączania podmiotów ekonomii społecznej w realizację ustawowych zadań samorządów w zakresie świadczenia usług społecznych, np. poprzez wykorzystywanie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, tj. stosowanie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Wypracowany model (produkt Projektu) został szczegółowo opisany w publikacji: Stosowanie klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów ocen. http://spoldzielnie.org/new,836

Publikacja przedstawia proponowane rozwiązania, które mają być odpowiedzią na zdefiniowane w trakcie realizacji projektu Społecznie przede wszystkim problemy w związku z realizacją zamówień publicznych, szczególnie społecznie odpowiedzialnych.

 

Współpraca międzysektorowa

W działania projektowe zaangażowane było wiele instytucji i organizacji. Projekt "Społecznie przede wszystkim" był realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z francuską organizacją Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire, Departamentem Ekonomii Społecznej i Solidarnej (DES) w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Peterem Wolkowinskim.Rozwiązania projektowe wdrożyło aż 12 JST. Rozumie się poprzez to zarówno tworzenie Regulaminów udzielania zamówień publicznych do 30 tys. zł, które wskazują na nakaz stosowania aspektów społecznych w zamówieniach realizowanych przez samorządy. To także testowanie, wdrożenie rozwiązań z zakresu stosowania klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów ocen w procedurze zamówień. Umożliwiło to zamawiającym lepsze wykorzystanie zamówień publicznych dla wsparcia lokalnych celów społecznych.

 

Nowe miejsca pracy!

Podczas realizacji projektu powstało kilkanaście nowych miejsc pracy utworzonych w Podmiotach Ekonomii Społecznej (wskutek zlecenia realizacji usług społecznych przez JST dzięki rozwiązaniom wypracowanym w ramach współpracy ponadnarodowej).

Bardzo nas cieszy, że model wypracowany w ramach projektu znalazł poparcie wśród Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Większość OWES w Polsce zadeklarowało, że wdroży rozwiązania projektu w swojej codziennej pracy.

Zmiany prawne

Uwagi zgłaszane przez ekspertów i partnerów projektu w trakcie jego trwania zostały uwzględniono w projekcie nowej ustawy PZP.

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, opracowany wspólnie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych, w dniu 24 stycznia 2019 r. został skierowany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych.  Wprowadza on konkretne rozwiązania oczekiwane przez uczestników rynku zamówień publicznych, wśród nich m.in. odrębną i elastyczną procedurę udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych, nowe reguły dotyczące waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy. Przewiduje się, że nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Spotkania, szkolenia

W ramach projektu odbyło się również ponad 20 regionalnych działań edukacyjnych i szkoleniowych na rzecz wdrożenia Produktu (tj. modelu wypracowanego w ramach Projektu) w gminach, powiatach, województwach.

Zrealizowaliśmy ponad 320 godzin szkoleniowych z zakresu wdrażania rozwiązania przygotowanego we współpracy ponadnarodowej oraz  120 godzin spotkań konsultacyjnych dla JST.

Wśród działań projektowych realizowaliśmy również doradztwo realizowane przez ekspertów współpracujących z nami w ramach Społecznie przede wszystkim dla PES i JST (ponad 300 godzin!).

Wizyty studyjne

Dla lepszych efektów wdrażanych rozwiązań zrealizowaliśmy trzy zagraniczne wizyty studyjne w ramach projektu. Warsztaty Wymiany Doświadczeń (WWD) odbywały się we Francji.

Pierwsza wizyta była skierowana dla Partnerów Projektu, dwie kolejne dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego.

Odwiedziliśmy:

  • Paryż, Arras, Lille
  • Strasburg, gdzie spotkaliśmy się z przedstawicielami (luty 2017)

W programie m.in.

- Spotkanie z przedstawicielami miasta Strasburg oraz Eurometropolii Strasburg (28 gmin członkowskich) - prezentacja rozwiązań w zakresie prawa socjalnego oraz ekonomii

- Spotkanie z przedstawicielami Rady Ekonomii Solidarnej i CRESS (region Alzacja) oraz z lokalną grupą działania Urbact – prezentacja porozumienia, w tym omówienie subwencji CPO (wieloletnia konwencja celów) solidarnej

  • Paris/Lille (kwiecień 2017)

W programie m.in.

- Spotkanie w merostwie Paryża: Céline Frathia-Levoir, dyrekcja zamówień publicznych. Polityka Paryża w zakresie odpowiedzialnych zamówień publicznych

- Spotkanie w Departamencie Saint Seine Denis oraz Regie de Quartier w Stains, gdzie zorganizowano struktury na rzecz integracji zamówień publicznych.

- Spotkanie w Departamencie Pas de Calais - jednostki bardzo zaangażowanej w realizację społecznie odpowiedzialnych zamówień (klauzule społeczne, krótkie systemy produkcyjne, dzielenie zamówień).

 


Dobre praktyki

Kolejnym produktem projektu jest opracowanie zawierające opis dobrych praktyk w zakresie zlecania zamówień publicznych z uwzględnieniem aspektów społecznych. Wersja elektroniczna już wkrótce dostępna na stronie: http://pub.spoldzielnie.org/

 

Bardzo istotnym rezultatem działań realizowanych w ramach projektu są Rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Jak wskazuje dokument, Minister przekonuje, że stosowanie społecznie odpowiedzialnych zamówień niesie za sobą wiele korzyści:

„Upowszechnienie stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych to przyczynek do zwiększania zatrudnienia lub podtrzymywania zatrudnienia osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy, integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, stabilizacji zatrudnienia i sytuacji socjalnej pracowników, wyrównywania szans w dostępie do zamówień publicznych podmiotów ekonomii społecznej, promowania godnej pracy i ułatwienia dostępu do przestrzeni publicznej i usług osobom niepełnosprawnym. (…)

Zachęcam Państwa do stosowania wyżej wskazanych rozwiązań oraz korzystania z załączonego podręcznika. Społecznie odpowiedzialne zlecanie usług użyteczności publicznej to instrument trudny do przeceniania, jeśli chodzi o wspieranie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz generowanie szeregu innych korzyści społecznych(…)”

 

Pliki do pobrania