Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Tarcza Antykryzysowa: Wsparcie ekonomii społecznej i solidarnej
2020-04-07
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poleca materiał podsumowujący nowe instrumenty wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej - na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 • Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy (art. 15zzd)


Dla kogo: mikroprzedsiębiorcy - PES prowadzące działalność gospodarczą

https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa-przewodnik-po-rozwiazaniach-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow2

 

 • Dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy dla przedsiębiorców (art. 15zzb)

Dla kogo: PES prowadzące działalność gospodarczą

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

 

 • Dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy – dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(art. 15zze)

Dla kogo: PES

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

 

 • Dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu. (art. 15g)

Dla kogo: PES prowadzące działalność gospodarczą

https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa-przewodnik-po-rozwiazaniach-dla-przedsiebiorcow-i-pracownikow2

 

 •  Umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne (art. 31zo)

Dla kogo: PES które zgłosiły do ubezpieczenia społecznego mniej niż 10 osób

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

 

 • Odroczenie lub rozłożenie składek ZUS bez opłat (art. 15zb)

Dla kogo: PES

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ulga-w-oplacaniu-skladek-bez-oplaty-prolongacyjnej-odroczenie-terminu-platnosci-lub-rozlozenie-na-raty-naleznosci-z-tytulu-skladek/2551351

 

 • Wsparcie dla podmiotów zatrudnienia socjalnego (art. 15c oraz art. 31e)

Dla kogo: CIS i KIS

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Komunikat,dla,Podmiotow,Zatrudnienia,Socjalnego,z,dnia,1,kwietnia,2020,r.,,4181.html

 

 •  Zmiany w zakresie realizacji zleconych zadań publicznych (art. 15zzl)

Dla kogo: PES

Gdzie się zgłosić: organ administracji publicznej zlecający realizację zadania publicznego.

 

 • Możliwość zlecania zadań publicznych w celu  zwalczania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert (art. 15zzm)

Dla kogo: PES

Wprowadzona została możliwość zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 23 kwietnia 2003 r., realizacji zadań publicznych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

 •  Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

Dla kogo: PES

https://www.niw.gov.pl/wystapienie-przewodniczacego-ds-pozytku-publicznego-prof-piotra-glinskiego-tarcza-antykryzysowa-dla-iii-sektora/

 

 •  Zmiany warunków spłaty pożyczek dla PES

Dla kogo: PES

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-wykorzystaniem-funduszy-unijnych/

 

 • Zmiany związane z osobami z niepełnosprawnościami (art. 15a i 15b)

http://www.pfron.org.pl/instytucje/samorzady/szczegoly/news/tarcza-antykryzysowa-dla-osob-niepelnosprawnych/

 

 • Rozwiązania dla beneficjentów projektów współfinansowanych w ramach EFS

Dla kogo: PES realizujący projekty współfinansowane z EFS

W przypadku projektów, dla których funkcję IP pełni MRPiPS uruchomiona została elektroniczna skrzynka kontaktowa: pomoc@efs.mrpips.gov.pl, w celu umożliwienia bieżącego zgłaszania pytań, problemów i kwestii wymagających wyjaśnienia, jak również propozycji ich rozwiązania, które powstały w projektach w związku z ww. sytuacją.

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/antykryzysowe-dzialania-dla-projektow-finansowanych-z-efs
Źródło informacji: portal gov.pl/ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Podsumowanie dostępne na stronie Ministerstwa: wsparcie-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-w-zwiazku-z-covid-19Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - tutaj
 Polecamy również: Tarcza antykryzysowa - poradnik dla przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznych