Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Projekty realizowane

Energia społeczna

Projekt Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Łączna kwota dofinansowania projektu 6 416 803,80 zł
O projekcie

W ramach projektu zostaną wypracowane i wdrożone nowe rozwiązania w rozwoju systemu wsparcia dla PES poprzez opracowanie i wdrożenie 5 modeli przedsiębiorstw społecznych w zakresie świadczenia usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznych.
Przy tworzeniu i wdrażaniu modeli planuje się zaangażowanie społeczności lokalnych, JST oraz OWES.
W ramach projektu powstaną:
4 modele przedsiębiorstw społecznych o charakterze usługowym, realizujące tzw. wiązki usług skierowane do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, osób w wieku 60+ i ich rodzin.
1 model przedsiębiorstwa społecznego realizującego zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego. 
W trakcie projektu powstanie 5 podręczników, opisujących szczegółowo założenia i proces wdrożenia modeli.

 
Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest profesjonalizacja i budowa potencjału przedsiębiorstw społecznych w świadczeniu kompleksowych usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zidentyfikowanie, przygotowanie i pilotażowe wdrożenie 5 modeli przedsiębiorstw społecznych.
Modele zostaną przetestowane wśród 25 przedsiębiorstw społecznych. Projekt zakłada, że modele będą wykorzystywane na szeroką skalę po zakończeniu projektu przez innych użytkowników. Przygotowany zostanie nowy standard usługi OWES w obszarze wsparcia przedsiębiorstwa społecznego w zakresie modeli (ich upowszechniania i wdrażania).


Grupa docelowa projektu:
  1. 25 podmiotów ekonomii społecznej (głównie przedsiębiorstw społecznych) zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączania społecznego i zwalczania ubóstwa.
  2. 50 Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) zainteresowanych wdrażaniem modeli.
  3. Podmioty biorące udział w testowaniu i korzystaniu z przetestowanych modeli (tzw. użytkownicy), np. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i partnerzy społeczni. 
Czas trwania projektu: Działania projektowe rozpoczęto w styczniu 2019 roku, a zakończone zostaną w grudniu 2021 roku.
Dokumenty do pobrania:

Regulamin wdrożenia modeli przedsiębiorstw społecznych o charakterze usługowym oraz realizujących zadania użyteczności publicznej

Umowa o wdrażanie modelu