Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Zapytanie ofertowe: Remont, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego na ZAZ
2022-10-25
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego (salonu i warsztatu samochodowego) na zakład aktywności zawodowej (zaz) przy ul. Kazimierza Pułaskiego 21 w Poznaniu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 
Oferty należy składać w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej w terminie do dnia 8 listopada 2022 r. do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego tj. przy ul. Górecka 115/1 61-475 Poznań.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta. Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi Wykonawca. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Oferty złożone po terminie, niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane.


Treść zapytania ofertowego, wraz z formularzem ofertowym oraz pozostałymi załącznikami znajdują się poniżej. Pliki do pobrania