Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Akredytacja „AKSES” - edycja 2017/2018
2017-11-20
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie ekonomiaspoleczna.gov.pl ogłosiło nowy nabór wniosków o przyznanie akredytacji dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Edycja naboru 2017/2018 potrwa do dnia 31.10.2018 roku. 
Nasze Stowarzyszenie po raz kolejny będzie starać się o uzyskanie akredytacji AKSES. Tym samym chcemy aby Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych otrzymał po raz kolejny status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Spolecznej Wysokiej Jakości. 
Ogłoszenie o naborze: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej, zwanym dalej: „OWES”.

 
Proces przyznawania akredytacji „AKSES” odbywa się na podstawie Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 21) zwanego dalej: „Zarządzeniem”.I.    Sposób złożenia wniosku.

 

Wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES” składa się w postaci elektronicznej, przesyłając na adres: akses@mrpips.gov.plNabór wniosków o przyznanie akredytacji trwa od dnia ogłoszenia do dnia 31.10.2018 r.


II. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku.

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są:

  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy;
  2. partnerstwa, w których liderem jest organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

 

Podmiot uprawniony do złożenia wniosku realizuje usługi wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, tj.:

              a) usługi animacji lokalnej,

              b) usługi rozwoju ekonomii społecznej;

              c) usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych.

 

Podmiot uprawniony, składa wniosek samodzielnie lub w partnerstwie z innym podmiotem, w którym zamierza działać jako OWES co najmniej przez okres 2 lat od daty przyznania akredytacji „AKSES”.

Źródło informacji: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl 

Więcej informacji oraz szczegółowe wytyczne wraz z załącznikami znajduje się na portalu ekonomiaspoleczna.gov.pl Więcej informacji o akredytacji:

Akredytacja OWES 2014

Akredytacja AKSES 2015

Akredytacja 2015 weryfikacja wniosków

Akredytacja 2015 audyt