Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Energia Społeczna/ Wdrażamy pierwsze dwa modele
2020-11-05
W projekcie Energia Społeczna trwa etap pilotażowego wdrożenia modeli wiązek usług. Przedsiębiorstwa społeczne wdrażają pierwsze dwa modele: Rehabilitacja + w gminie Rychwał oraz model Opieka Wytchnieniowa + w gminie Kramsk. 

Gmina Kramsk – Opieka Wytchnieniowa +

Na realizatora tego zadania w Gminie Kramsk została wybrana Spółdzielnia Socjalna Razem do Sukcesu.Spółdzielnia będzie świadczyć wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych oraz osób w wieku 60+ oraz ich rodzin. Model jest szczególnie dedykowany opiekunom osób zależnych.

Na podstawie diagnozy potrzeb lokalnych, przy ścisłej współpracy z Gminą Kramsk, Spółdzielnia Socjalna Razem do Sukcesu zdecydowała się na wdrożenie w ramach modelu trzech uzupełniających się usług: usługę wytchnieniową, rehabilitację oraz animację lokalną.

Usługa Wytchnieniowa wdrażana przez przedsiębiorstwo społeczne będzie polegała na realizacji usługi opieki zastępczej i wsparcia interwencyjnego np. w trakcie urlopu wytchnieniowego, o charakterze doraźnym w razie nagłego zdarzenia dotykającego opiekuna (choroba, wypadek), zastępujące opiekuna w ciągu dnia lub nocy, wsparcie kilkugodzinne, wsparcie weekendowe (np. podczas odpoczynku, regeneracji, załatwiania spraw codziennych przez opiekunów, jak zakupy czy wyjścia do kina, itd.)

Rehabilitacja – usługa wspiera osoby z ograniczeniami mobilności i pomaga w uzyskaniu poziomu sprawności pozwalającego na integrację ze społeczeństwem i rynkiem pracy. W skład usług wchodzą profesjonalne zabiegi rehabilitacyjne/ fizjoterapeutyczne w miejscu zamieszkania.

Animacja lokalna – podnoszenie kompetencji opiekunów osób starszych i osób zależnych. Celem tych usług będzie jest podniesienie kompetencji opiekuńczych, z zakresu opieki medycznej, pielęgnacji, organizacji opieki, dostosowania mieszkania do sprawowania opieki, użytkowania urządzeń pomocniczych, itd. Dodatkowo odbędą się konsultacje indywidualne – doradztwo psychologiczne dla obecnych/potencjalnych opiekunów.Gmina Rychwał – Rehabilitacja +

Za wdrażania modelu w Gminie Rychwał odpowiada Spółdzielnia Socjalna Poryw. Spółdzielnia będzie świadczyć wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych oraz osób w wieku 60+ oraz ich rodzin. Realizacja zadania przez Spółdzielnię Socjalną Poryw będzie polegała na wdrożeniu czterech usług: rehabilitacji mobilnej, usługi opiekuńczo-pielęgnacyjnej, usługi konserwacyjno-naprawczej oraz wsparcia szkoleniowego. Usługi zostały zaprojektowane w taki sposób by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby lokalnej społeczności, mieszkańców gminy Kramsk.

Rehabilitacja mobilna, to usługa, która będzie obejmować:

a) porady w zakresie doboru rodzaju ćwiczeń, które można samodzielnie wykonać w domu;
b) kinezyterapię – ruchowe ćwiczenia usprawniające;
c) fizjoterapię – w zakresie niwelowania dysfunkcji układu nerwowo mięśniowego, mięśniowo szkieletowego, sercowo naczyniowego i oddechowego.

Usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne  (m.in. pomocy w zakresie utrzymania higieny osobistej, załatwiania potrzeb fizjologicznych, dokonywania zakupów, przygotowywania posiłków, podawania posiłków oraz leków, utrzymania czystości w mieszkaniu, umawiania podopiecznych na wizyty lekarskie, donoszenia wody i opału, czy też wynoszenia śmieci i w razie potrzeby ogrzewania mieszkania.)

Usługi konserwacyjno-naprawcze, typu „złota rączka”, czyli usługi polegające na dokonywaniu drobnych napraw domowych niewymagających natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy oraz uprawnień czy też dużych nakładów finansowych na zakup materiałów.

Szkolenia z zakresu prawidłowej opieki nad osobą rehabilitowaną - usługa polegająca na wsparciu edukacyjno-doradczym w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, np. pielęgnacja ran i odleżyn, rodzaje ćwiczeń usprawniających, możliwość pozyskania środków (NFZ, PFRON) na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz innych środków zaopatrzenia medycznego (pieluchomajtki, wkładki itp.).
 

Wypracowane modele przedsiębiorstw społecznych realizujących usługi w obszarze rehabilitacji i opieki wytchnieniowej znajdują się poniżej:

Więcej informacji o Projekcie Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej: tutaj