Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
równoWAŻNI - innowacja dla wychowanków pieczy zastępczej
2019-07-10
Międzypokoleniowa innowacja stworzona przez Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego Zielona Myśl pn. "równoWAŻNI" wspierająca wychowanków pieczy zastępczej, powstała w ramach Projektu Małe Wielkie Zmiany.
Innowacja "równoWAŻNI" polega na tym, że młode osoby opuszczające pieczę zastępczą współpracują z mentorami w wieku 50+ mającymi duże doświadczenie w swojej branży. 
Praca w dwuosobowych zespołach ma pozytywny wpływ na każdą ze stron. Edukacja połączona z indywidualnym wsparciem przynosi wiele korzyści zarówno osobie wchodzącej na rynek pracy (wychowankowi) jak i mentorowi, który posiada duże doświadczenie zawodowe. Tak skonstruowane zespoły realizują mikroprojekty pozwalające na zdiagnozowanie potencjału zawodowego byłych podopiecznych pieczy zastępczej. Jednocześnie dają mentorom możliwość realizacji inspirujących projektów oraz zyskania nowych kompetencji wynikających z roli mentora. 

Wypracowany w projekcie podręcznik wdrożeniowy wskazuje kolejnym użytkownikom w jaki sposób zainicjować partnerstwo między firmą, w której zatrudnieni są mentorzy
a placówką pieczy zastępczej, jak zaplanować i przeprowadzić cały proces, wykorzystać dobre praktyki z etapu testowania rozwiązania. 
Materiały opracowane w ramach innowacji równoWAŻNI:

MIKROPROJEKT -  POKAŻ NAS (SIĘ) ŚWIATU

MIKROPROJEKT - Dostawa na czas

MIKROPROJEKT - Kwiaciarnia bez tajemnic

PRZEWODNIK WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU równoWAŻNI - podręcznik

Podsumowanie ewaluacji współpracy wszystkich stron realizujących 3 mikroprojekty w ramach projektu równoWAŻNI. Raport


Platforma - instrukcja (dane dla administratora strony, przeprowadzenie procesu mikroprojektów) 


Stowarzyszenie Rozwoju Zawodowego i Osobistego Zielona Myśl
Tytuł innowacji: równoWAŻNI
 
 
 
PROBLEM

Twórcy innowacji zauważają, że w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy znajdują się osoby młode, które mają trudniejszy niż ich rówieśnicy "start w dorosłe życie". Grupą o takich specyficznych potrzebach są wychowankowie placówek pieczy zastępczej.

Trudność, jaką starali się przezwyciężyć innowatorzy, jest oddalenie środowiska biznesu (potencjalnego miejsca zatrudnienia) od otoczenia i samych wychowanków pieczy zastępczej. 
Brak wiedzy na temat potrzeb, możliwości i oczekiwań tych dwóch środowisk względem siebie wynika przede wszystkim z braku kontaktu, możliwości nawiązania relacji. 

ODBIORCY - Dla kogo jest innowacja?

Innowacja kierowana jest jednocześnie do dwóch grup: wychowanków pieczy zastępczej (16-25 lat) oraz osób w wieku przedemerytalnym między 50 a 65 rokiem życia. UŻYTKOWNICY - Kto może skorzystać z innowacji? 

  • instytucje pieczy zastępczej,
  • ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie
  • organizacje pozarządowe wspierające wychowanków pieczy zastępczej
  • spółdzielnie socjalne, 
  • biznes - przedsiębiorstwa prywatne, małe, średnie i duże firmy
  • oraz inne instytucje, których zadaniem jest tworzenie rozwiązań systemowych związanych z kwestią dotycząca lepszego funkcjonowania młodzieży np. na rynku pracy czy funkcjonowania osób starszych w wieku przedemerytalnym oraz po przejściu na emeryturę.