Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aplikuj do Inkubatora!

Chcesz zgłosić się do Inkubatora "Małe Wielkie Zmiany"? Tutaj znajdziesz formularze rekrutacyjne oraz najważniejsze informacje! 

Dlaczego warto?

To nie jest zwykły program grantowy. Nie chodzi w nim o dużą skalę działania ani promocyjny zasięg. "Małe Wielkie Zmiany" to szansa na stworzenie czegoś nowego, odpowiedź na specyficzne problemy, które dotychczas nie były zauważane albo których wcześniejsze rozwiązania nie były skuteczne. Wspieramy pracę merytoryczną i zaangażowanie. Osoby i podmioty przyjęte do naszego Inkubatora trafiają pod opiekę Mentorów Innowacji i doradców specjalistycznych, którzy pomagają dopracować pomysły. Granty o średniej wartości 43 tys. zł pozwalają na przeprowadzenie 6-miesięcznych testów wypracowanych rozwiązań. Na końcu te inicjatywy, które sprawdzą się najlepiej, będą dodatkowo promowane i upowszechniane.

Formularze rekrutacyjne

Rozpoczęliśmy nabór uzupełniający do "Małych Wielkich Zmian". Nabór ma formę ciągłą do wyczerpania puli grantów. Nie ma na co czekać, to ostatnia okazja, żeby skorzystać z możliwości naszego wsparcia! Zapraszamy do przesyłania formularzy rekrutacyjnych! Udostępnione dokumenty zawierają instrukcje i podpowiedzi, które ułatwiają ich wypełnienie.

1. Kto może wziąć udział w naborze?

Zgłoszenia przyjmujemy zarówno od osób fizycznych, jak i osób prawnych czy grup nieformalnych. Każdy innowator może przesłać w jednej turze jedno zgłoszenie. Grupę nieformalną tworzą co najmniej 3 osoby.

2. Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu formularza?

Zgłoszenie musi dotyczyć barier utrudniających aktywizację zawodową osób oddalonych od rynku pracy.

Nawet najciekawsze zgłoszenie musi jednak najpierw spełnić wszystkie formalne wymogi, aby zostało dopuszczone do oceny merytorycznej. Należy zwrócić uwagę na to, żeby wszystkie pola zostały uzupełnione, formularz był wypełniony czytelnie i nie zabrakło podpisów ani parafek. Przy wprowadzaniu treści obowiązują podane przy konkretnych polach limity słów. Treści poza tymi limitami nie będą brane pod uwagę przy ocenie. W poprawnym wypełnieniu formularza pomogą zawarte w nim instrukcja i podpowiedzi.

Podczas oceny merytorycznej kluczowe znaczenie będzie miała jakość opisu wybranego problemu osób oddalonych od rynku pracy. Ocenie będzie podlegać spójność opisu, znajomość opisywanej problematyki i trafność przedstawionych wniosków. W dalszej kolejności analizowana będzie motywacja innowatora do rozwiązania problemu, a także jego dotychczasowy dorobek, rezultaty społeczne dotychczas wdrożonych przedsięwzięć, jak również umiejętność pozyskiwania partnerów do działań. Nie oczekujemy na tym etapie gotowych rozwiązań.

Zachęcamy do tego, żeby skonsultować się przed zgłoszeniem z kadrą Inkubatora. Zawsze chętnie pomożemy.

3. Jak i gdzie przesłać formularz?

Formularz należy dostarczyć zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Obie wersje muszą być jednobrzmiące.

Wersja elektroniczna
Formularz należy wysłać w wersji elektronicznej pod adres tadeusz.mirski@spoldzielnie.org.

Na tym etapie należy przesłać wypełniony formularz w formie dokumentu tekstowego (np. przygotowanego w programie Word) bez konieczności skanowania podpisów zgłoszeniodawcy lub osób reprezentujących podmiot.

Wersja papierowa
Podpisany formularz w wersji papierowej należy dostarczyć w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia wysłania formularza elektronicznego pod następujący adres:
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
ul. Górecka 115/1
61-475 Poznań

Można wysłać go pocztą lub dostarczyć osobiście, przy czym decyduje data wpłynięcia formularza pod wskazany wyżej adres. Przy drukowaniu formularza należy zwrócić uwagę, żeby znaki znajdujące się w nagłówku i stopce były wydrukowane w całości i czytelnie.

4. Co się stanie po przesłaniu formularza?

Formularze będą na bieżąco sprawdzane pod kątem spełnienia wymogów formalnych. W przypadku uchybień innowator zostanie poproszony o ich poprawienie. Zgłoszenia, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, zostaną poddane ocenie merytorycznej. Pozytywna ocena Komisji na tym etapie będzie oznaczała przyjęcie do Inkubatora.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zastanawiasz się nad zgłoszeniem? Masz pytania? Chcesz coś skonsultować? Odezwij się do nas!

Tadeusz Mirski, tadeusz.mirski@spoldzielnie.org
Malwina Pokrywka, malwina@spoldzielnie.org
tel. 61 887 11 66

Postępy projektu możesz śledzić na bieżąco na naszej stronie www.spoldzielnie.org.
 

Procedury

Jak będzie przebiegać projekt? Jakie obowiązują w nim zasady? Zapoznaj się z "Procedurami dotyczącymi realizacji projektu grantowego Małe Wielkie Zmianysieć rozwoju innowacji społecznych".