Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aplikuj do Inkubatora!

Tutaj znajdziesz formularze rekrutacyjne do Inkubatora „Małe Wielkie Zmiany” oraz wyjaśnienia najważniejszych kwestii: kto może wziąć udział w naborze, o czym należy pamiętać przy uzupełnianiu formularza, co będzie brane pod uwagę podczas oceny i czego można się spodziewać później. Czekamy na Twoje zgłoszenie!

 

Formularze rekrutacyjne (III tura - zakończona!)

Zgłoszenia do Inkubatora przyjmujemy w czterech turach. Nabór w ramach trzeciej tury oficjalnie rozpoczął się w dniu 7 lipca 2017 r., a zgłoszenia można było nadsyłać do 31 sierpnia 2017 r. IV tura zostanie ogłoszona w październiku. Poniżej można sprawdzić wzór formularzy z III tury:

1. Kto może wziąć udział w naborze?

Zgłoszenia przyjmujemy zarówno od osób fizycznych, jak i osób prawnych czy grup nieformalnych. Każdy innowator może przesłać w jednej turze jedno zgłoszenie.

2. Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu formularza?

Nawet najciekawsze zgłoszenie musi najpierw spełnić wszystkie formalne wymogi, aby zostało dopuszczone do oceny merytorycznej. Należy zwrócić uwagę na to, żeby wszystkie pola zostały uzupełnione, formularz był wypełniony czytelnie i nie zabrakło podpisów ani parafek. Przy wprowadzaniu treści obowiązują podane przy konkretnych polach limity słów. Treści poza tymi limitami nie będą brane pod uwagę przy ocenie. W poprawnym wypełnieniu formularza pomogą zawarte w nim instrukcja i podpowiedzi.

Podczas oceny merytorycznej kluczowe znaczenie będzie miała jakość opisu wybranego problemu osób oddalonych od rynku pracy. Ocenie będzie podlegać spójność opisu, znajomość opisywanej problematyki i trafność przedstawionych wniosków. W dalszej kolejności analizowana będzie motywacja innowatora do rozwiązania problemu, a także jego dotychczasowy dorobek, rezultaty społeczne dotychczas wdrożonych przedsięwzięć, jak również umiejętność pozyskiwania partnerów do działań. Nie oczekujemy na tym etapie gotowych rozwiązań.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, możesz skonsultować się z kadrą Inkubatora.

3. Jak, gdzie i kiedy przesłać formularz?

Formularz należy dostarczyć zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Obie wersje muszą być jednobrzmiące.

Wersja elektroniczna
Formularz w III turze należało wysłać w wersji elektronicznej pod adres tadeusz.mirski@spoldzielnie.org do dnia 31 sierpnia 2017 r. do godziny 23:59.

Na tym etapie należy przesłać wypełniony formularz w formie dokumentu tekstowego (np. przygotowanego w programie Word) bez konieczności skanowania podpisów zgłoszeniodawcy lub osób reprezentujących podmiot.

Wersja papierowa
Podpisany formularz w wersji papierowej należy dostarczyć w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia wysłania formularza elektronicznego pod następujący adres:
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
ul. Górecka 115/1
61-475 Poznań

Można wysłać go pocztą lub dostarczyć osobiście, przy czym decyduje data wpłynięcia formularza pod wskazany wyżej adres. Przy drukowaniu formularza należy zwrócić uwagę, żeby znaki znajdujące się w nagłówku i stopce były wydrukowane w całości i czytelnie.

4. Co się stanie po przesłaniu formularza?

Formularze będą na bieżąco sprawdzane pod kątem spełnienia wymogów formalnych. W przypadku uchybień innowator zostanie poproszony o ich poprawienie. Ostateczne wyniki oceny formalnej zostaną opublikowane na stronie www.spoldzielnie.org. Zgłoszenia, które przejdą ją pozytywnie, zostaną poddane ocenie merytorycznej. W efekcie około 30 innowatorów zostanie zaproszonych do etapu rozmów rekrutacyjnych z Komisją Oceny Innowacji. Te rozmowy zadecydują o zakwalifikowaniu 15 najlepszych zgłoszeń do Inkubatora Innowacji Społecznych.

5. Na czym będzie polegała rozmowa z Komisją?

Członkowie Komisji Oceny Innowacji przeprowadzą rozmowy ze zgłaszającymi się innowatorami na przełomie września i października. Rozmowa zwykle trwa około 20 minut i prowadzona jest telefonicznie. Celem rozmów jest lepsze poznanie innowatorów, ich doświadczeń, kreatywności, umiejętności organizacyjnych i motywacji. Na tym etapie dla Komisji najważniejszy będzie potencjał innowatorów do wdrażania nowych rozwiązań. Nie oczekujemy przedstawiania gotowych pomysłów – na ich opracowanie przyjdzie czas podczas współpracy innowatorów ze specjalistami Inkubatora. W efekcie na początku października powstaną listy rankingowe zgłoszeń. 15 innowatorów zostanie zaproszonych do dalszej współpracy, a kolejne osoby znajdą się na liście rezerwowej.

Chcesz wiedzieć więcej?

Wszystkie etapy projektu zostały rozpisane w zakładce Etapy i terminy.

Masz pytania? Chcesz skonsultować swoje zgłoszenie? Zapraszamy do kontaktu:
Tadeusz Mirski, tadeusz.mirski@spoldzielnie.org
Malwina Pokrywka, malwina@spoldzielnie.org
tel. 61 887 11 66

W październiku ogłosimy IV, ostatni nabór do Inkubatora. Warto wcześniej się z nami skontaktować! Będziemy organizować warsztaty, seminarium, brać udział w wydarzeniach w całej Polsce. Zainteresowane osoby mogą liczyć na konsultacje zgłoszeń i odpowiedzi na wszystkie wątpliwości.

Procedury

Jak będzie przebiegać projekt? Jakie obowiązują w nim zasady? Zapoznaj się z "Procedurami dotyczącymi realizacji projektu grantowego Małe Wielkie Zmianysieć rozwoju innowacji społecznych".Partnerzy