Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Inkubacja
Ogłoszenie o naborze Projektów Innowacji

W IV naborach inkubacją zostanie objętych łącznie 60 projektów. Wszystkie one mogą liczyć na wsparcie organizacyjne i merytoryczne w dopracowywaniu koncepcji, natomiast połowa otrzyma również finansowanie półrocznych testów swoich rozwiązań. Niniejsza strona jest dedykowana podmiotom i osobom, których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do Inkubatora. Poniżej zaprezentowane są informacje na temat zasad inkubacji oraz udostępnione dokumenty niezbędne po przygotowaniu Projektu Innowacji.1. Sesja Design Thinking Jam dla innowatorów

Cele działania:
 • poznanie się i wymiana doświadczeń między uczestnikami projektu oraz kadrą Inkubatora;
 • zapoznanie się z kolejnymi etapami pracy w ramach Inkubatora;
 • zainspirowanie do wypracowania kierunków rozwoju innowacyjnych koncepcji;
 • zapoznanie się z metodologią Design Thinking i doświadczenie jej potencjału w obszarze rozpoznawania potrzeb odbiorców usług społecznych i aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy;
 • ułatwienie spojrzenia na swoją markę, produkt oczami użytkowników;
 • rozwój wiedzy, doświadczenia i umiejętności w obszarze efektywnej współpracy.

2. Wsparcie Mentorów Innowacji

Dedykowani Mentorzy Innowacji przypisani przez Partnera Projektu PwC kontaktują się z innowatorami i indywidualnie ustalają zasady wsparcia. W zależności od potrzeb innowatorzy spotykają się z mentorami osobiście, konsultują projekty telefonicznie i elektronicznie.

Cele współpracy z Mentorami Innowacji to:
 • wsparcie w wypracowaniu ostatecznego kształtu Projektu Innowacji, w tym zaprojektowanie budżetu i harmonogramu działań;
 • pomoc w budowaniu sojuszy potrzebnych na etapie późniejszej realizacji projektu;
 • zaplanowanie walidacji rezultatów procesu wdrożeniowego.
Mentorzy wskazują rozwiązania, pomagają, ale to do innowatorów należą ostateczne decyzje co do treści projektów.


3. Czas na przygotowanie Projektu Innowacji

Innowator powinien mieć:
 • Projekt Innowacji bazujący na zdiagnozowanych w zgłoszeniu problemach dotyczących osób oddalonych od rynku pracy;
 • Deklarację użytkownika innowacji (instytucji, organizacji lub innego podmiotu realizującego wsparcie dla osób oddalonych od rynku pracy) o chęci wzięcia udziału w procesie jej testowania.
Powyższe dokumenty należy przesłać zarówno w formie elektronicznej (w terminie określonym w każdej turze), jak i papierowej (w ciągu 5 dni od przesłania wersji elektronicznej, przy czym liczy się termin wpłynięcia dokumentów).

IV tura: Formularz należy wysłać w wersji elektronicznej do dnia 4 marca 2018 r. do godziny 23:59.

Adres elektroniczny:
tadeusz.mirski@spoldzielnie.org

Adres pocztowy:
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, ul. Górecka 115/1, 61-475 Poznań


4. Obrona projektów przed Komisją Oceny Innowacji

Innowator przedstawia Projekt przed Komisją (osobiście w Poznaniu, przez Skype lub telefonicznie).
Komisja ocenia projekt zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej Projektu Innowacji. Kluczowe znaczenie mają innowacyjność rozwiązania oraz racjonalność i zasadność budżetu wdrożeniowego. Uwzględniane są również takie kryteria jak skuteczność, efektywność, trafność, trwałość, użyteczność i multiplikowalność rozwiązania.


5. Ogłoszenie list rankingowych

Na podstawie Projektów Innowacji i rozmów z innowatorami Komisja dokonuje wyboru, które projekty zostaną zakwalifikowane do etapu negocjacji powierzenia grantu, a jakie znajdą się na liście rezerwowej. Lista opublikowana na stronie www.spoldzielnie.org zawierać będzie informacje o przyznanej liczbie punktów.


6. Negocjacje z autorami wybranych projektów i podpisanie umów

Kadra Inkubatora będzie prowadzić z autorami projektów negocjacje dotyczące tych ich elementów, które wzbudziły wątpliwości Komisji Oceny Innowacji. Po zakończeniu negocjacji sporządzona zostanie Specyfikacja Innowacji i podpisana zostanie umowa o powierzenie grantu.

Po podpisaniu umowy innowator otrzymuje pierwszą z dwóch transz zaliczkowych przyznanego grantu na testy.


7. Testowanie innowacji (pół roku)

Dokładny termin rozpoczęcia testów zależy od terminu zakończenia negocjacji i podpisania umowy o powierzenie grantu. Całość ma trwać 6 miesięcy.
Podczas testów innowator pozostaje w kontakcie z Mentorem Innowacji i kadrą Inkubatora. Możliwa jest modyfikacja załączonej do umowy o powierzenie grantu Specyfikacji Innowacji, jednak o chęci wprowadzenia zmian należy na bieżąco informować grantodawcę.  

W Inkubatorze nie wymaga się rozliczania z faktur i innych dokumentów księgowych. Podstawą uznania grantu za rozliczony i wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem jest osiągnięcie przewidzianych wcześniej produktów wdrożeniowych i złożenie oświadczenia o wykorzystaniu grantu zgodnie z przeznaczeniem.

Testy podzielone zostaną na dwa okresy rozliczeniowe (dwa kwartały), z których każdy powinien zostać zakończony osiągnięciem produktu wdrożeniowego. Innowator zobowiązany jest też do przygotowania sprawozdania z realizacji działań po każdym z kwartałów. Pozytywna weryfikacja wyników w pierwszym okresie stanowi warunek przyznania drugiej transzy grantu. Na koniec niezależny podmiot przeprowadzi ewaluację wszystkich testowanych rozwiązań.
Partnerzy